Polskie Towarzystwo Informatyczne


Sekcja Problemów Społeczeństwa Globalnej Informacji, została powołana decyzją Zarządu Głównego PTI na posiedzeniu 9 grudnia 1999 roku. Do jej głównych celów należy: propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego, wspomaganie prac organizacyjnych przy kolejnych edycjach cyklicznych konferencji jakie organizuje nasza Katedra.


Zarząd Sekcji

 • Prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk - przewodnicząca Sekcji,
 • Dr Krystyna Polańska - członek Zarządu Sekcji,
 • Dr Zbigniew Stempnakowski - członek Zarządu Sekcji.

Członkowie Sekcji


Plan działań Sekcji i jej zamierzenia

 • zwiększenie liczby członków sekcji,
 • uczestnictwo w konferencjach z cyklu Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji,
 • udział w konferencjach i seminariach tematycznie związanych z zakresem działania sekcji a organizowanych przez inne ośrodki naukowe,
 • propagowanie wśród społeczeństwa idei Społeczeństwa Informacyjnego,
 • publikowanie w prasie fachowej artykułów z powyższej dziedziny wiedzy,
 • szczególną popularyzację wśród młodego pokolenia informatyki, jej zalet i korzyści ze stosowania oraz wad i zagrożeń jakie niesie.

Sprawozdania z działalności

 • Sprawozdanie z konferencji PSI 2015.
 • Sprawozdanie z konferencji PSI 2014.
 • Sprawozdanie z konferencji PSI 2013.
 • Sprawozdanie z konferencji PSI 2012.
 • W dniu 13 maja 2011 roku odbyła się XIV edycja konferencji z cyklu Problemy Społeczeństwa Informacyjnego. Sprawozdanie z niej zamieszczone zostało w artykule pt. "Drugie życie w portalu społecznościowym" znajdującym się na 44 stronie Przeglądu Uniwersyteckiego
 • W roku 2009 Sekcja realizowała swe działania w kilku obszarach. Odbywały się wykłady dla nauczycieli i rodziców w kilku szczecińskich szkołach podstawowych i w liceach oraz w Świnoujściu, na temat wpływu komputerów i Internetu na życie dzieci i młodzieży. Wykłady te były prowadzone przez Prof. dr hab. Agnieszkę Szewczyk. Jednocześnie kontynuowaliśmy działania rozpoczęte w latach ubiegłych. Była to XII edycja konferencji z cyklu "Problemy Społeczeństwa Informacyjnego PSI2009". Konferencja odbyła się w dniach 20-22 maja 2009r w Szczecinie. Kolejny z obszarów to rozpoczęta inicjatywa w 2008 i kontynuowana w roku 2009, konkursów studenckich z obszaru Społeczeństwa Informacyjnego. Konkursy te były współorganizaowane przez naszą Sekcję, Urząd Miasta Szczecin, Główny Urząd Statystyczny oraz firmę Microsoft.
 • Sprawozdanie z konferencji PSI 2008.
 • Sprawozdanie z konferencji PSI 2006.
 • Po raz kolejny 12-13 maja 2005 roku odbyła się konferencja z cyklu Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji. Sprawozdanie z niej zamieszczone zostało w Przeglądzie Uniwersyteckim
 • W dniach 27-28 czerwca 2004 roku w Międzyzdrojach odbyła się VII Konferencja z cyklu "Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji" pt.: "Informacja - dobra lub zła nowina". Organizatorem konferencji była Katedra Społeczeństwa Informacyjnego w Instytucie Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przy współudziale Sekcji Problemów Społeczeństwa Globalnej Informacji przy Polskim Towarzystwie Informatycznym. Nie byłoby mowy o społeczeństwie informacyjnym gdyby nie ... INFORMACJA! I właśnie informacja była głównym tematem tej konferencji. Stawiając informację w centrum rozważań udało się stworzyć forum dla wymiany poglądów na temat aktualnego stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
     Konferencję otworzyła przewodnicząca Komitetu Programowego prof. US dr hab. Agnieszka Szewczyk, następnie głos zabrał prof. US dr hab. Zdzisław Szyjewski - dyrektor Instytutu Informatyki w Zarządzaniu na Uniwersytecie Szczecińskim i jednocześnie prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Życząc owocnych obrad zaprosili do wypowiedzi Gości przybyłych na konferencję. Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. Andrzej Straszak ze Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, który mówił na temat procesów ewolucyjnych społeczeństw ludzkich, reinżynierii procesów edukacyjnych i badań naukowych oraz inżynierii i reinżynierii systemowej sektorów wiedzy. Kolejny referent - prof. dr hab. inż. Adam Górski z Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu poruszył zagadnienia komunikacji społecznej i procesów informacyjnych przed rewolucyjnymi zmianami. Wyniki badań, przeprowadzonych wśród studentów, dotyczących oceny rozwoju spo-łeczeństwa informacyjnego w Polsce omówiła w swoim wystąpieniu dr inż. Joanna Papińska-Kacperek z Uniwersytetu Łódzkiego. Następnie dr Krystyna Polańska ze Szkoły Głównej Handlowej wygłosiła referat na temat wiarygodności informacji. Pierwsza sesja obrad zakończyła się dyskusją, podczas której poruszano zagadnienia anonimowości w sieci, wolności wypowiedzi, czynników wpływających na zniekształcanie informacji oraz konieczności odróżniania treści innowacyjnych od odtwórczych. W dyskusji udział wzięli również przedstawiciele Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Szczecińskiej. Drugą część obrad rozpoczęło wystąpienie mgr Doroty Lewickiej-Wojnarowicz z Uniwersytetu Szczecińskiego, które dotyczyło funkcji i sposobów komunikowania się. Kolejny referent prof. dr hab. Lech W. Zacher poruszył w swoim bardzo ciekawym wystąpieniu problem jednostki w społeczeństwie informacyjnym. Rozważania toczyły się wokół pytania: "Czy rewolucja informacyjna bardziej wpływa na systemy społeczne czy na jednostki ludzkie?" Ostatnim referującym w pierwszym dniu konferencji był prof. US dr hab. Zygmunt Drążek z Uniwersytetu Szczecińskiego, który przybliżył uczestnikom konferencji model organizacji i zarządzania przepływem informacji na zdalnym studium podyplomowym. Wieczorem uczestnicy obrad podczas uroczystej kolacji dokonywali wymiany poglądów, wiele dyskutowali. Przy muzyce oraz zabawie upłynął czas do późnych godzin nocnych.
     Kolejny dzień obrad rozpoczął się wystąpieniem prof. dr hab. Małgorzaty Dolińskiej z Politechniki Lubelskiej. Referat dotyczył zagadnień projektowania zintegrowanego systemu informacyjnego marketingu. Następnie mgr inż. Gerard Wawrzyniak reprezentujący firmę ebstream przybliżył problem dokumentu elektronicznego. Możliwości zastosowania systemu "4eMka" do procesu sortingu klientów Katedrau ubezpieczeń przedstawiła w swoim referacie mgr Iwona Gruszka z Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Wystąpienie dr Ewy Frąckiewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego dotyczyło wiedzy o kliencie, będącej jednym z elementów budowy systemu informacji marketingowej. Temat obiegu wiedzy i kosztów informacji podjął w kolejnym referacie dr Stanisław Iwan z Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Po dyskusji i krótkiej przerwie na kawę głos zabrał dr Czesław ślusarczyk ze Szkoły Głównej Handlowej, który przedstawił informacje i technologie informacyjne jako czynniki rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Kolejny referat - mgr Doroty Dżegi z Politechniki Szczecińskiej - dotyczył niepewności informacji w procesie decyzyjnym. Jako ostatni wystąpił dr Bartosz Nowicki z Rodan Systems S. A., który przedstawił wyniki zrealizowanego przez firmę projektu (platforma ICONS), mającego na celu wspomaganie przygotowywania projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE. Na zakończenie głos zabrała dr K. Polańska, która zaproponowała tematykę kolejnej konferencji z tego cyklu - a mianowicie "E-learning w szkole wyższej" oraz zaprosiła do korzystania z elektronicznego pisma "e-mentor" poświęconego możliwościom e-learningu. Konferencję podsumowała profesor Agnieszka Szewczyk, która podziękowała uczestnikom za przybycie, ciekawe wystąpienia i stworzenie atmosfery sprzyjającej wymianie myśli i poglądów na temat obecnego poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego. (więcej Archiwum-2004)
 • 29-30 maja 2003 roku - Wzorem lat ubiegłych równierz i w tym roku odbyła się kolejna konferencja z cyklu: Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji. Tegoroczna konferencja miała miejsce w Międzyzdrojach w dniach 29-30 maja, a zorganizowana została pod tytułem: Wiedza - światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości. Otwarcia konferencji dokonała jej przerwodnicząca Prof. Agnieszka Szewczyk. W konferencji zaprezentowali się naukowcy z całej Polski, od Gdańska poprzez Podlasie, Warszawę, Łódź, Katowice, Wrocław aż do Zielonej Góry. Podczas dwudniowych obrad uczestnicy poruszyli szeroki wachlarz problemów związanych z pojęciem wiedzy. Profesor Andrzej Straszak z PAN-u wskazywał na znaczenie jakie niesie ze sobą społeczeństwo Internetu, na wielkie wstrząsy jakie nastąpią w momencie zmiany w podejściu do kształcenia. Natomiast Pani Prof. Maria Fic z Uniwersytetu Zielonogórskiego podjęła próbę przedstawienia obszarów zastosowania i korzyści z zarządzania wiedzą. Wyróżniła ona cztery koncepcje zarządzania wiedzą. Pani Dr. Barbara Przybylska z Politechniki śląskiej w Gliwicach, zwróciła uwagę na mechanizmy systemowe działające w zglobalizowanej i urynkowionej nauce, które powodują oddzielenie się standardów i celów badawczych od wartości moralnych i społecznych. W drugim dniu obrad Pani Prof. Elżbieta Skrzypek z UMCS Wskazała, że zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym jest ważnym czynnikiem sukcesu firmy w warunkach konkurencji oraz wskazała na istotę GOW i rolę nowej ekonomii. Pani Dr. Katarzyna Olejczyk z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu przedstawiła dywagacje na temat roli wiedzy w procesie wirtualizacji przedsiębiorstwa oraz opisała podstawowe aspekty wirtualizacjo organizacji i roli wiedzy w tych organizacjach. Dr. Czesław Ślusarczyk z SGH zaprezentował nowe metody i nowe technologie udostępniania wiedzy i informacji osobom niewidomym. Zwrócił on równierz uwagę na rolę i znaczenie wiedzy w życiu niewidomych. Podczas całej konferencji dopisywała pogoda co miało niemały wpływ na frekwencję podczas paneli dyskusyjnych. Jednakże większość uczestników pochwaliła organizatorów za przeniesienie tego cyklu konferencji do Międzyzdroji oraz za wysoki jej poziom zarówno merytoryczny jak i organizacyjny. Z uwagi na ograniczone ramy czasowe nie można była zapewnić wystąpienia każdemu z uczestników konferencji. W związku z tym materiały jakie wydano po konferencji są dość pokaźnych rozmiarów i zawierają wszystkie referaty pozostałych autorów. Dla zainteresowanych, treść referatów dostępna jest na stronach internetowych konferencji. (więcej Archiwum-2003)
 • Kolejna konferencja zorganizowana została w dniu 5 czerwca 2002 roku również w salach Fundacji na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, pod tytułem: "Telepraca - szansą czy zagrożeniem na rynku pracy?". Współorganizatorami byli przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w osobach swych szefów. (więcej Archiwum-2002)
 • 6 czerwca 2001 roku - odbyła się kolejna konferencja tym razem pod tytułem: "Ekonomiczne aspekty globalizacji informacji". Impreza odbyła się w salach Fundacji na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego. Zorganizowano ją przy sporym współfinansowaniu przez Telekomunikację Polską. W ramach konferencji odbyła się wideokonferencja z Panem Wiesławem Paluszyńskim z Warszawy. Zaproszeni goście uznali tę konferencję za niezwykle udaną. (więcej Archiwum-2001)
 • W czerwcu 2000 roku zorganizowano konferencję pod tytułem: "Społeczeństwo informacyjne przyjazne dla osób specjalnej troski". Miejscem konferencji był Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Równolegle zorganizowany został pokaz sprzętu i oprogramowania przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. (więcej Archiwum-2000)

Aby zostać członkiem Sekcji należy wstąpić w szeregi Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Członkiem PTI można zostać gdy osoba:

 • (rozdz. III, §11, pkt 1): "... ukończyła studia wyższe na kierunku informatycznym lub związanym z informatyką lub ma stopień naukowy w zakresie informatyki lub jej zastosowań.";
 • niezbędna jest (rozdz. III, §14, pkt 1): "... pisemna deklaracja zaopiniowana przez dwóch członków wprowadzających." (członek wprowadzający to osoba, która należy przynajmniej dwa lata do PTI), złożona na ręce właściwego terenowo Zarządu Oddziału;
 • poza tym koniecznie należy (rozdz. III, §13, pkt 4), "...regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walny Zjazd.";
 • opinie muszą być sporządzone na oddzielnych kartkach papieru i podpisane przez członków wprowadzających;
 • po tych formalnościach należy już jedynie przesłać deklarację przystąpienia do Sekcji na ręce Przewodniczącej Sekcji, która po konsultacjach z Zarządem Sekcji podejmuje decyzję o przyjęciu.